Nisan ayı belediye meclis toplantısı yapıldı

Belediye Haberleri 13.04.2022 - 01:27, Güncelleme: 13.04.2022 - 01:27 20324+ kez okundu.
 

Nisan ayı belediye meclis toplantısı yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi Nisan ayı meclis toplantısını yaptı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 04 Nisan 2022 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı. G Ü N D E M                        : 1- Yoklama ve Açılış, 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 3- Yapılacak seçimlerde; oyların sayım, döküm ve sonuçların duyurulması için 2 kişiden oluşan “Tasnif Heyetinin” belirlenmesi, 4- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. Maddesinin (b) fıkrası ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ile 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; 2 Encümen Üyesinin seçilmesi, 5- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi, 6- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "Plan ve Bütçe Komisyonu"na 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi, 7- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; isteğe bağlı ihtiyaç olabilecek;         a) Komisyon ya da Komisyonların belirlenmesi,         b) Belirlenen Komisyon ya da Komisyonların Meclis Üyeleri arasından 3 AK-Parti,              1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi, 8-Belediye Başkanı 2021 yılı Faaliyet Raporunun, Meclis I. Başkan Vekili Başkanlığında görüşülmesi,  9-Belediyemizin 2021 yılı Denetim Komisyon Raporu'nun okunarak, Meclisin bilgilendirilmesi husu- sunun görüşülmesi,  10- Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 Tarih ve 21 Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Çeltikçi Belediyesinden, 6360 Sayılı Yasa kapsamında teslim alınan, 158 ada 6 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde yapılan tadilatta Akaryakıt İstasyon Alanı olarak ayrılmış olup, yapılaşma şartları E.0.30, h: 6.50 olarak görünmektedir. Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Çeltikçi Mahallesi 158 ada 6 parselde Belediyemizce hazırlanan İtfaiye Alanı amaçlı yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisi’nde görüşülmesi konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi, 11- 6360 Sayılı Kanun ile; 104 Köy Belediyemize 01.04.2014 tarihinde Mahalle olarak bağlanmıştır. 16 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7254 Sayılı Kanun'un 10.Maddesi: “Ek Madde 3- Köy veya Belde Belediyesi iken Mahalleye dönüşen ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, Belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili İlçe Belediye Meclisinin Kararı ve teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen Mahalleler, Kırsal Mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin Mahalle düzeyinde yapılması esastır.   3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 12 nci Maddesinin yedinci fıkrası ile 31/08/1956              Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ek-17 nci Maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; Kırsal   Mahalle veya Kırsal Yerleşik Alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.” denilmektedir. 7254 Sayılı Kanun, Kırsal Mahalle belirlenmesi için gerekli çalışma yapma yetkisini İlçe Belediyesine, yapılan çalışmanın kabulünü İlçe Belediye Meclisine, Onayını da Büyükşehir Belediyesi Meclisine ver- miştir. 7254 Sayılı Kanun’a göre, Mahallelerimizin Kırsal Mahalle olarak belirlenebilmesi için; -Mahallenin sosyo-ekonomik durumu, -Şehir merkezine uzaklığı, -Belediye hizmetlerine erişebilirliği, -Mevcut yapılaşma durumu vb. hususlar dikkate alınacaktır. 6360 Sayılı Kanun ile Belediyemize Mahalle olarak bağlanan 104 adet Köyün, yazımız ekinde sunulan harita ve listede  sınır ve alanları (sayısal veriler CD içerisinde) belirlenen şekli ile 7254 Sayılı Kanun kapsamında kırsal yerleşim özelliğinin devam ettiğine dair gerekli kararın alınması hususunun görüşül- mesi,   12- Dilek, temenniler ve kapanış
Kızılcahamam Belediye Meclisi Nisan ayı meclis toplantısını yaptı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2022 Yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 04 Nisan 2022 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanıldı.

G Ü N D E M                        :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Yapılacak seçimlerde; oyların sayım, döküm ve sonuçların duyurulması için 2 kişiden oluşan “Tasnif Heyetinin” belirlenmesi,

4- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. Maddesinin (b) fıkrası ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ile 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; 2 Encümen Üyesinin seçilmesi,

5- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,

6- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "Plan ve Bütçe Komisyonu"na 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,

7- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazısı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; isteğe bağlı ihtiyaç olabilecek;
        a) Komisyon ya da Komisyonların belirlenmesi,

        b) Belirlenen Komisyon ya da Komisyonların Meclis Üyeleri arasından 3 AK-Parti, 
            1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,
8-Belediye Başkanı 2021 yılı Faaliyet Raporunun, Meclis I. Başkan Vekili Başkanlığında görüşülmesi, 

9-Belediyemizin 2021 yılı Denetim Komisyon Raporu'nun okunarak, Meclisin bilgilendirilmesi husu- sunun görüşülmesi, 

10- Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 Tarih ve 21 Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Çeltikçi Belediyesinden, 6360 Sayılı Yasa kapsamında teslim alınan, 158 ada 6 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde yapılan tadilatta Akaryakıt İstasyon Alanı olarak ayrılmış olup, yapılaşma şartları E.0.30, h: 6.50 olarak görünmektedir. Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Çeltikçi Mahallesi 158 ada 6 parselde Belediyemizce hazırlanan İtfaiye Alanı amaçlı yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da Belediyemiz Meclisi’nde görüşülmesi konusu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi,

11- 6360 Sayılı Kanun ile; 104 Köy Belediyemize 01.04.2014 tarihinde Mahalle olarak bağlanmıştır. 16 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7254 Sayılı Kanun'un 10.Maddesi: “Ek Madde 3- Köy veya Belde Belediyesi iken Mahalleye dönüşen ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, Belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili İlçe Belediye Meclisinin Kararı ve teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen Mahalleler, Kırsal Mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin Mahalle düzeyinde yapılması esastır.  

3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 12 nci Maddesinin yedinci fıkrası ile 31/08/1956    
         Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ek-17 nci Maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; Kırsal  

Mahalle veya Kırsal Yerleşik Alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan

hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.” denilmektedir.

7254 Sayılı Kanun, Kırsal Mahalle belirlenmesi için gerekli çalışma yapma yetkisini İlçe Belediyesine,

yapılan çalışmanın kabulünü İlçe Belediye Meclisine, Onayını da Büyükşehir Belediyesi Meclisine ver-

miştir. 7254 Sayılı Kanun’a göre, Mahallelerimizin Kırsal Mahalle olarak belirlenebilmesi için;

-Mahallenin sosyo-ekonomik durumu,

-Şehir merkezine uzaklığı,

-Belediye hizmetlerine erişebilirliği,

-Mevcut yapılaşma durumu vb. hususlar dikkate alınacaktır.

6360 Sayılı Kanun ile Belediyemize Mahalle olarak bağlanan 104 adet Köyün, yazımız ekinde sunulan

harita ve listede  sınır ve alanları (sayısal veriler CD içerisinde) belirlenen şekli ile 7254 Sayılı Kanun

kapsamında kırsal yerleşim özelliğinin devam ettiğine dair gerekli kararın alınması hususunun görüşül-

mesi,  

12- Dilek, temenniler ve kapanış

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakır escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort adıyaman escort afyon escort> ağrı escort aydın escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elazığ escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ısparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort
rulet sitelericasino sitelerikaçak iddaacanlı casino