Anasayfa İhale Duyurusu Bu haber 1449 kez okundu.
(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 10.10.2020 - 14:23, Güncelleme: 10.10.2020 - 14:23

İhale Duyurusu

 

İhale Duyurusu

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) YAPIM İŞİ
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) YAPIM İŞİ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam: 13 b/3 Ortak Alım : Hayır Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar E-İhale : Hayır     GES YAPTIRILACAKTIR    KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    KIZILCAHAMAM İLÇESİ 1108,8 kWp (960 kWe) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) YAPIM  İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.   İhale Kayıt Numarası : 2020/518013   1-İdarenin a) Adresi : AKÇAY MAH. CENGIZ TOPEL CAD. 8 06890 KIZILCAHAMAM/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : 3127361030 - 3127360541 c) Elektronik Posta Adresi : k.hamambel@hotmail.com   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/   2- İhale konusu yapım işinin   a) Niteliği, türü ve miktarı : Kızılcahamam İlçesi Taşlıca Mah. Salakyeri Mevkii 104 Ada,15 Parsel üzerine kurulacak olan toplam 960 kWe (1108,8 kWp) kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santrali’nin ve 1250 kVA gücündeki trafo ve hücrelerini kapsayan Güneş Enerji Santrali Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Taşlıca Mah. Salakyeri Mevkii 104 Ada, 15 Parsel c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.   3- İhalenin   a) Yapılacağı yer : Kızılcahamam Belediye Başkanlığı Akçay Mah. Cengiz Topel   Cad. NO: 8 Kızılcahamama ANKARA b) Tarihi ve saati : 27.10.2020 - 14:00   4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel  kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin  tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere  ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza  sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere  yaptırılamaz. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından  fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde  bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir  tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır  kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.   4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.     4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.     4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: a) Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.7. maddesinde ;''2.7. İhale konusu işin (Ek-1) 'de yer alan listede hiçbir gruba dahil olmadığı yada edilemediğinin tespiti halinde ise Benzer İş belirlemesi işin niteliğine göre,Yapım İşleri İhaleleri uygulama yönetmeliğinin 3 .maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.'' düzenlemesi yer almakta olup,benzer iş olarak; kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlara yapılmış en az 10 (on) MW gücünde Tedaş Tarafından geçici kabulu yapılmış Ges kurulum işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisliği   5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.   6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.   7. İhale dokümanının görülmesi: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.   8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IZILCAHAMAM BELEDİYESİ Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:8 06890 KIZILCAHAMAM ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.   9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale  yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.   10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.   11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.   12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.   13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.     14. r hususlar:  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı  teklif üzerinde bırakılacaktır.
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) YAPIM İŞİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) YAPIM İŞİ

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam: 13 b/3
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar
E-İhale : Hayır
 
 
GES YAPTIRILACAKTIR
 
 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 KIZILCAHAMAM İLÇESİ 1108,8 kWp (960 kWe) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) YAPIM
 İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İhale Kayıt Numarası : 2020/518013
 
1-İdarenin
a) Adresi : AKÇAY MAH. CENGIZ TOPEL CAD. 8 06890 KIZILCAHAMAM/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3127361030 - 3127360541
c) Elektronik Posta Adresi : k.hamambel@hotmail.com
 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2- İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kızılcahamam İlçesi Taşlıca Mah. Salakyeri Mevkii 104 Ada,15 Parsel üzerine kurulacak olan toplam 960 kWe (1108,8 kWp) kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santrali’nin ve 1250 kVA gücündeki trafo ve hücrelerini kapsayan Güneş Enerji Santrali Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Taşlıca Mah. Salakyeri Mevkii 104 Ada, 15 Parsel
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
 
3- İhalenin
 
a) Yapılacağı yer : Kızılcahamam Belediye Başkanlığı Akçay Mah. Cengiz Topel
 
Cad. NO: 8 Kızılcahamama ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.10.2020 - 14:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
 kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
 tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
 ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
 sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
 yaptırılamaz.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
 fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
 bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
 tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
 kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.7. maddesinde ;''2.7. İhale konusu işin (Ek-1) 'de yer alan listede hiçbir gruba dahil olmadığı yada edilemediğinin tespiti halinde ise Benzer İş belirlemesi işin niteliğine göre,Yapım İşleri İhaleleri uygulama yönetmeliğinin 3 .maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.'' düzenlemesi yer almakta olup,benzer iş olarak; kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlara yapılmış en az 10 (on) MW gücünde Tedaş Tarafından geçici kabulu yapılmış Ges kurulum işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7. İhale dokümanının görülmesi:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IZILCAHAMAM BELEDİYESİ Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:8 06890 KIZILCAHAMAM ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
 iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
 yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
 
14. r hususlar:
 İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
 teklif üzerinde bırakılacaktır.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.