(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 05.06.2012 - 14:24, Güncelleme: 05.06.2012 - 14:24

Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağı yapılıyor

 

Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağı yapılıyor

Ankara, Kızılcahamam, Pazar, Kınık köyünün yetiştirdirdiği Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşamış alim ve evliyadan, Fıkıh Müderrisi, Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Hazretlerinin adının yaşatılması,bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Köylülerince inşaatına başlanan
KINIK HACI AHMET HİLMİ ANKARAVİ KÜLTÜR KONAĞI   Ankara, Kızılcahamam, Pazar, Kınık köyünün yetiştirdirdiği Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşamış alim ve evliyadan, Fıkıh Müderrisi, Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Hazretlerinin adının yaşatılması,bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Köylülerince inşaatına başlanan 'Kınık Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağı' tamamlanmak üzere. Kızılcahamam Kaymakamı Mustafa ÇİT ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun ÜNAL ile Kızılcahamam İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman ÜNCÜ , Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Cevat YÜCE Kınık köyüne gelerek, konak inşaatının son hali hakkında Kınık Köyü Muhtarı Adem AYDOGAN'dan bilgi aldılar ve incelemelerde bulundular. Hacı Ahmet Hilmi Hazretlerinin yazmış olduğu 'Muhibb'ül fıkh lihıfzı'd-Din'adlı eserini orjınal haliyle kitap halina getirerek yayınlayan ve Kınık köylü olan Yabanabat Kızılcahamam ve Köyleri Derneği Başkanı Selim ŞENOL ziyaretler nedeniyle bir açıklama yaparak; Geldiği günden beri çok yakın ilgisini gördüğümüz, bütün sorunlarımızda yanımızda bulduğumuz çok değerli Kaymakamımız Mustafa ÇİT'e teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca en az bir kınık köylü gibi bizimle hemhal olan, elinden gelen her imkanı sonuna kadar seferber eden, Bu Mübarek zat için Kocaeli'de apılan sempozyuma kar kış demeden giden, her türlü övgüye layık bir gönül dostu ve gerçek bir kardeşimiz olan Kızılcahamam Belediye Başkanımız Coşkun ÜNAL'a da minnet duygularımızı ifade ediyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki bizimle bir olmaya her şartta devam edecektir. İnşallah Konağın açılışını da kısa sürede yapmak nasip olur bu vesileyle emeği, katkısı geçen ve geçecek herkesten Allah(c.c.) razı olsun. dedi.   Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi kimdir Ahmet Hilmi Ankaravî 1268/1852 yılında Kızılcahamam İlçesinin Pazar-Kınık köyünde doğdu. Babası Mehmet Efendidir. Osmanlı Devletinin son döneminde yetişen Fıkıh Müderrisi, âlim ve velilerdendir. İlim ve fazilet Sahibi bir zat olarak yetişti. Zamanında El-Hâc Ahmet Hilmi Ankaravi adı ile tanındı. İlk din eğitimini Yabanabat medreselerinde yaptı. Daha sonra İstanbul Şahkulu Medresesine giderek tahsilini tamamlayan Ahmet Hilmi Efendi, Kütahyalı Seyyid Veliyüddin Sıtkı Efendiden 11.04.1881 tarihinde icazet aldı. Nakşibendi Halidi Şeyhi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi’nin talebelerinden olmuş,  tasavvuf dersleri almış ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin insanlar yetiştir   medeki terbiye usulü olan Halidiye kolundan Nakşi Hilafeti i almıştır. Gümüşhanevi Hazretlerinin yazmış olduğu Hadisler Deryası anlamına gelen Ramuz el Hadis kitabını okumuş, okutmuştur.  Ramuz ve Hadis konusunda da şeyhinden icazetler almıştır. Hacı Ahmet Efendi orta boylu, kumral sakalı, ela gözlü bir zattır. Vefatının ardından tek oğlu Mehmet Bahattin, Piyade Mülazım-i Sânî(Teğmen) rütbesi ile katıldığı Kurtuluş savaşında Garp cephesi 7. Fırka 41. Alay Türbe tepe mıntıkasında 25 Ağustos 1921 tarihinde Polatlı civarında düşman kurşunu ile şehit düşmüştür.  DOĞUMU VE EĞİTİMİ Ahmet Hilmi Ankaravî, İzmit’te Fevziye, Taşçılarbaşı ve Yeni Cuma camilerinde imam ve Hatiplik yaptı. İzmit kadısı tarafından münhal bulunan Gazi Süleyman Paşa Medresesi müderrisliğine atanması teklifi, Padişah tarafından onanarak berat verilmiş ve 4 Zilkade 1318 (23 Şubat 1901) tarihinde İzmit Gazi Süleyman Paşa Medresesi Müderrisliğine atanmıştır. Bir müddet sonra Gazi Süleyman paşa Camii (Orhan Camii) vaizliği de kendisine verilmiştir. 1909 yılından itibaren 5 yıl Kastamonu Devrekanî İlçesi Tevfikiye Medresesinde Müderrislik yaptı. Daha sonrayeniden İzmit’e döndü. İzmit’te 1914 yılından vefatına kadar Gazi Süleyman Paşa  Medresesinde Müderrisliğine devam etti. ESERLERİ Ahmet Hilmi Ankaravî Kastamonu Devrekanî ilçesi Tevfikiyye Medresesinde görevli bulunduğu sırada “ Muhibb’ul Fıkh Lihifzı’d-Din’ adlı eserini yazmıştır. Eser 8 Şaban 1328/1912 yılında İstanbul Mahmutbey matbaasında basılmıştır. Eser Müslümanların dinlerinin korumaları için lazım olan bilgileri öğrenmeleri anlamına gelen bir isimle yayınlanmış olup, içerisinde iman, ahlak, oruç, namaz ve otuz iki farz gibi konular yer almaktadır. Bu eser daha sonra Yabanabat Kızılcahamam ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı olan ve kendisinin neslinden gelen Selim ŞENOL tarafından hazırlanarak, orjinal metniyle kitap haline getirilmiştir.   ÖĞRENCİLERİ Ahmet Hilmi Ankaravî bir müderris ve vaiz olarak ömrünü halka yönelik irşat ve eğitim çalışmaları ile sürdürmüştür. Öğrencilerin seçiminde; doğduğu köy ve yaptığı ziyaretlerden de yaralanmak suretiyle Kınık çevresindeki köylerden öğrenci teminine önem vermiştir. Kızılcahamam Pazar nahiyesinden Mamacızâde ismi ile yörede ünlü Osman Nuri Bilgin hoca ile kendi köyünden Cafer Aydın, Hüseyin Aydın ve Halit Subaşı hoca bu tür öğrencilerindendir.   VEFATI VE DEFNİ Hacı Ahmet Hilmi Efendi 25 Teşrin-i Sani 1322(08.11.1916) yılında İzmit'te vefat etti. İzmit Bağçeşme Şehitler mezarlığına defnedildi. Vefatı nedeniyle zamanın yayın organlarından İkdam gazetesinde şu haber verildi.” İzmit’te Gazi Süleyman Paşa müderrisi, Hulefâ-i Nakşibendiyye-i Hâlidiye ’den, (Nakşibendî Tarikatının Hâlidiye kolu halifelerinden) Fuzalâ’i asırdan (Çağın ünlülerinden) Ankaralı Hacı Ahmet Hilmi Efendi irtihali beka eylemiştir.(Ebedî âleme göç etmiştir)Mevla’yı müteâl (Yüce Allah) rahmet eyleye. İzmit’te Sultan Orhan Cami civarındaki kale kabristanına defnedilecektir. Kabir taşındaki kitabede şöyle yazılıdır; Hüve’l_Baki Basîret çeşmini aç bak makâm-ı evliyâdır bu (Kalp gözünü açarak bak, bu kabir veliler makamıdır.) Hilâfetle Mübeccel muktedâ-yı etkiyâdır bu (Bu kabirde yatan kişi, tarikat yolunda belirli derecelere yükseltilmiş, örnek alınacak, Allah korkusu olan bir kimsedir.) Tarîk-i Hâlidî de ıtdi kırk yıl kesb-i feyzâ feyz (Halidî tarikatı yolunda kırk yıl çalışarak olgunlaşmış, ilerlemiş ve kendisine görev verilmiştir.) Çerâğ-ı Hâcegândır. şem’ a-i AhmedZiyâdır bu (Hocalar piri, mürşidi, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevinin nurudur.) Cenâb-ı Zü’lcenâheyn Hazret-i Ahmed Efendi’dir (Dünya ve ahiret bilgisine sahip Ahmet efendidir.) Mükerrem vâris-i pâk-i ulûm-i enbiyâdır bu  (Kendisine saygı gösterilen Peygamberler bilgisinin varisidir.) Huzûrunda oku ihlâs ile bir Fâtihazâir! (Ey ziyaret eden kişi, kabrinin önünde ihlas ile bir Fatiha suresi oku.) Derûnun nûra gark olsun mezâr-ı asliyâdır bu. (İçin nurla dolsun. Bu kabir, aziz, halis, temiz ve gerçek bir dostun kabridir.)  Ahmet Hilmi Ankaravî’nin defnedildiği mezarlıkta bir mescit inşa edilmiş ve bu mescide “Ahmet Hilmi Efendi Mescidi” adı verilmiştir. İzmit halkı, Bağçeşme mezarlığını ziyaret ederken Ahmet Hilmi Ankaravî’nin kabrini de ziyaret etmekte, Kur’an okumakta ve dua etmektedir Kendisine büyük ülviyet beslenilen ve saygı gösterilen Kocaeli’nde, Kocaeli Bilim, Kültür,Sanat Derneğince 8 Ocak 2012 Pazar günü S.Demirel Kültür Merkezinde 'Kocaeli Manevi Büyüklerini Yad Ediyor.Es-Seyyid Hacı Ahmed Hilmi Efendiyi Anma programı' düzenlenmiştir Doğduğu köy olan Kınık Köyünde Hacı Ahmet Efendinin hayatının ve eserlerinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla‘Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağı’ inşa edilerek, hizmete açılması çalışmaları bitmek üzeredir.  Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Hazretlerinin Duası Allah’m senden kalbimi imanla mujdelemeni ve ondan sonra küfürden uzak tutmanı diliyorum. Allah’ım kalplerimizi yüce dinin üzerine sabit kıl ve salih güzel amellere yönelt ve bizim dualarımızı kabul eyle. Sen cömertsin ve tevbeleri kabul edicisin. Allah’ım hayır ve güzellik kapılarını açan kalplerimizi ve basiretimizi imana yönelten, gece ve Gündüzü yaratan hayır sahiplerine rehberlik eden, yardım dileyenlere yardım edicisin. Senin üzerine sana tevekkül ettim. Ey Alemlerin Rabbi olan Allah'ım işimi gayretimi sana tevcih ediyorum. Mutlak Allah kullarını görür Çok yüce ve çok büyük Allah'tan başka güç ve teşebbüs sahibi yoktur Hamd eksiksiz olarak Allah'a olsun. Salat ve Selam yaratılmışların en hayırlısı olan efendimize olsun ve onun eshabına ve ehl-i beyt üzerine olsun. Allah'ım hamd etmek suretiyle hamd etmek sanadır. Himmetlerine şükür olsun. Cömertliğine ve ziyadeliğine şükür olsun. Sana bütün hamd edenlerle hamd ediyorum ve bana öğrettiğin bütün bilgilerden dolayı hamd ediyorum. Bütün bilemediğim ve ondan uzak olduğum bilgiler içinde sana hamdediyorum. Hicri 1328 yılının Cumad'el ula ayının 8. Günü (18 Mayıs 1910) Devrekani beldesi Seyyid Ahmet Hilmi İbn-i Muhammed El –Ankaravi Ahmet Hilmi Ankaravî ile ilgili bilgiler,Selim ŞENOL’un “Kınık köyü ve Hacı Ahmet Hilmi Ankaravî” isimli kitabından derlenmiştir.
Ankara, Kızılcahamam, Pazar, Kınık köyünün yetiştirdirdiği Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşamış alim ve evliyadan, Fıkıh Müderrisi, Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Hazretlerinin adının yaşatılması,bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Köylülerince inşaatına başlanan

KINIK HACI AHMET HİLMİ ANKARAVİ KÜLTÜR KONAĞI  

Ankara, Kızılcahamam, Pazar, Kınık köyünün yetiştirdirdiği Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşamış alim ve evliyadan, Fıkıh Müderrisi, Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Hazretlerinin adının yaşatılması,bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Köylülerince inşaatına başlanan 'Kınık Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağı' tamamlanmak üzere. Kızılcahamam Kaymakamı Mustafa ÇİT ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun ÜNAL ile Kızılcahamam İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman ÜNCÜ , Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Cevat YÜCE Kınık köyüne gelerek, konak inşaatının son hali hakkında Kınık Köyü Muhtarı Adem AYDOGAN'dan bilgi aldılar ve incelemelerde bulundular.

Hacı Ahmet Hilmi Hazretlerinin yazmış olduğu 'Muhibb'ül fıkh lihıfzı'd-Din'adlı eserini orjınal haliyle kitap halina getirerek yayınlayan ve Kınık köylü olan Yabanabat Kızılcahamam ve Köyleri Derneği Başkanı Selim ŞENOL ziyaretler nedeniyle bir açıklama yaparak; Geldiği günden beri çok yakın ilgisini gördüğümüz, bütün sorunlarımızda yanımızda bulduğumuz çok değerli Kaymakamımız Mustafa ÇİT'e teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Ayrıca en az bir kınık köylü gibi bizimle hemhal olan, elinden gelen her imkanı sonuna kadar seferber eden, Bu Mübarek zat için Kocaeli'de apılan sempozyuma kar kış demeden giden, her türlü övgüye layık bir gönül dostu ve gerçek bir kardeşimiz olan Kızılcahamam Belediye Başkanımız Coşkun ÜNAL'a da minnet duygularımızı ifade ediyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki bizimle bir olmaya her şartta devam edecektir. İnşallah Konağın açılışını da kısa sürede yapmak nasip olur bu vesileyle emeği, katkısı geçen ve geçecek herkesten Allah(c.c.) razı olsun. dedi.  

Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi kimdir

Ahmet Hilmi Ankaravî 1268/1852 yılında Kızılcahamam İlçesinin Pazar-Kınık köyünde doğdu. Babası Mehmet Efendidir. Osmanlı Devletinin son döneminde yetişen Fıkıh Müderrisi, âlim ve velilerdendir. İlim ve fazilet Sahibi bir zat olarak yetişti. Zamanında El-Hâc Ahmet Hilmi Ankaravi adı ile tanındı. İlk din eğitimini Yabanabat medreselerinde yaptı. Daha sonra İstanbul Şahkulu Medresesine giderek tahsilini tamamlayan Ahmet Hilmi Efendi, Kütahyalı Seyyid Veliyüddin Sıtkı Efendiden

11.04.1881 tarihinde icazet aldı.

Nakşibendi Halidi Şeyhi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi’nin talebelerinden olmuş,  tasavvuf dersleri almış ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin insanlar yetiştir   medeki terbiye usulü olan Halidiye kolundan Nakşi Hilafeti i almıştır. Gümüşhanevi Hazretlerinin yazmış olduğu Hadisler Deryası anlamına gelen Ramuz el Hadis kitabını okumuş, okutmuştur.  Ramuz ve Hadis konusunda da şeyhinden icazetler almıştır. Hacı Ahmet Efendi orta boylu, kumral sakalı, ela gözlü bir zattır. Vefatının ardından tek oğlu Mehmet Bahattin, Piyade Mülazım-i Sânî(Teğmen) rütbesi ile katıldığı Kurtuluş savaşında Garp cephesi 7. Fırka 41. Alay Türbe tepe mıntıkasında 25 Ağustos 1921 tarihinde Polatlı civarında düşman kurşunu ile şehit düşmüştür. 

DOĞUMU VE EĞİTİMİ

Ahmet Hilmi Ankaravî, İzmit’te Fevziye, Taşçılarbaşı ve Yeni Cuma camilerinde imam ve Hatiplik yaptı. İzmit kadısı tarafından münhal bulunan Gazi Süleyman Paşa Medresesi müderrisliğine atanması teklifi, Padişah tarafından onanarak berat verilmiş ve 4 Zilkade

1318 (23 Şubat 1901) tarihinde İzmit Gazi Süleyman Paşa Medresesi Müderrisliğine atanmıştır. Bir müddet sonra Gazi Süleyman paşa Camii (Orhan Camii) vaizliği de kendisine verilmiştir. 1909 yılından

itibaren 5 yıl Kastamonu Devrekanî İlçesi Tevfikiye Medresesinde Müderrislik yaptı. Daha sonrayeniden İzmit’e döndü. İzmit’te 1914 yılından vefatına kadar Gazi Süleyman Paşa  Medresesinde Müderrisliğine devam etti.

ESERLERİ

Ahmet Hilmi Ankaravî Kastamonu Devrekanî ilçesi Tevfikiyye Medresesinde görevli bulunduğu sırada “ Muhibb’ul Fıkh Lihifzı’d-Din’ adlı eserini yazmıştır. Eser 8 Şaban 1328/1912 yılında İstanbul Mahmutbey matbaasında basılmıştır. Eser Müslümanların dinlerinin korumaları için lazım olan bilgileri öğrenmeleri anlamına gelen bir isimle yayınlanmış olup, içerisinde iman, ahlak, oruç, namaz ve otuz iki farz gibi konular yer almaktadır. Bu eser daha sonra Yabanabat Kızılcahamam ve Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı olan ve kendisinin neslinden gelen Selim ŞENOL tarafından hazırlanarak, orjinal metniyle kitap haline getirilmiştir.

 

ÖĞRENCİLERİ

Ahmet Hilmi Ankaravî bir müderris ve vaiz olarak ömrünü halka yönelik irşat ve eğitim çalışmaları ile sürdürmüştür. Öğrencilerin seçiminde; doğduğu köy ve yaptığı ziyaretlerden de yaralanmak suretiyle Kınık çevresindeki köylerden öğrenci teminine önem vermiştir. Kızılcahamam Pazar nahiyesinden Mamacızâde ismi ile yörede ünlü Osman Nuri Bilgin hoca ile kendi köyünden Cafer Aydın, Hüseyin Aydın ve Halit Subaşı hoca bu tür öğrencilerindendir.  

VEFATI VE DEFNİ

Hacı Ahmet Hilmi Efendi 25 Teşrin-i Sani 1322(08.11.1916) yılında İzmit'te vefat etti. İzmit Bağçeşme Şehitler mezarlığına defnedildi.

Vefatı nedeniyle zamanın yayın organlarından İkdam gazetesinde şu haber verildi.” İzmit’te Gazi Süleyman Paşa müderrisi, Hulefâ-i Nakşibendiyye-i Hâlidiye ’den, (Nakşibendî Tarikatının Hâlidiye kolu halifelerinden) Fuzalâ’i asırdan (Çağın ünlülerinden) Ankaralı Hacı Ahmet Hilmi Efendi irtihali beka eylemiştir.(Ebedî âleme göç etmiştir)Mevla’yı müteâl (Yüce Allah) rahmet eyleye. İzmit’te Sultan Orhan Cami civarındaki kale kabristanına defnedilecektir.

Kabir taşındaki kitabede şöyle yazılıdır;

Hüve’l_Baki

Basîret çeşmini aç bak makâm-ı evliyâdır bu (Kalp gözünü açarak bak, bu kabir veliler makamıdır.) Hilâfetle Mübeccel muktedâ-yı etkiyâdır bu (Bu kabirde yatan kişi, tarikat yolunda belirli derecelere yükseltilmiş, örnek alınacak, Allah korkusu olan bir kimsedir.)

Tarîk-i Hâlidî de ıtdi kırk yıl kesb-i feyzâ feyz (Halidî tarikatı yolunda kırk yıl çalışarak olgunlaşmış, ilerlemiş ve kendisine görev verilmiştir.) Çerâğ-ı Hâcegândır. şem’ a-i AhmedZiyâdır bu (Hocalar piri, mürşidi, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevinin nurudur.)

Cenâb-ı Zü’lcenâheyn Hazret-i Ahmed Efendi’dir (Dünya ve ahiret bilgisine sahip Ahmet efendidir.) Mükerrem vâris-i pâk-i ulûm-i enbiyâdır bu  (Kendisine saygı gösterilen Peygamberler bilgisinin varisidir.) Huzûrunda oku ihlâs ile bir Fâtihazâir! (Ey ziyaret eden kişi, kabrinin önünde ihlas ile bir Fatiha suresi oku.) Derûnun nûra gark olsun mezâr-ı asliyâdır bu. (İçin nurla dolsun. Bu kabir, aziz, halis, temiz ve gerçek bir dostun kabridir.) 

Ahmet Hilmi Ankaravî’nin defnedildiği mezarlıkta bir mescit inşa edilmiş ve bu mescide “Ahmet Hilmi Efendi Mescidi” adı verilmiştir. İzmit halkı, Bağçeşme mezarlığını ziyaret

ederken Ahmet Hilmi Ankaravî’nin kabrini de ziyaret etmekte, Kur’an okumakta ve dua etmektedir

Kendisine büyük ülviyet beslenilen ve saygı gösterilen Kocaeli’nde, Kocaeli Bilim, Kültür,Sanat Derneğince 8 Ocak 2012 Pazar günü S.Demirel Kültür Merkezinde 'Kocaeli Manevi Büyüklerini Yad Ediyor.Es-Seyyid Hacı Ahmed Hilmi Efendiyi Anma programı' düzenlenmiştir

Doğduğu köy olan Kınık Köyünde Hacı Ahmet Efendinin hayatının ve eserlerinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla‘Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Kültür Konağı’ inşa edilerek, hizmete açılması çalışmaları bitmek üzeredir. 

Hacı Ahmet Hilmi Ankaravi Hazretlerinin Duası Allah’m senden kalbimi imanla mujdelemeni ve ondan sonra küfürden uzak tutmanı diliyorum. Allah’ım kalplerimizi yüce dinin üzerine sabit kıl ve salih güzel amellere yönelt ve bizim dualarımızı kabul eyle. Sen cömertsin ve tevbeleri kabul edicisin.

Allah’ım hayır ve güzellik kapılarını açan kalplerimizi ve basiretimizi imana yönelten, gece ve Gündüzü yaratan hayır sahiplerine rehberlik eden, yardım dileyenlere yardım edicisin. Senin üzerine sana tevekkül ettim. Ey Alemlerin Rabbi olan Allah'ım işimi gayretimi sana tevcih ediyorum. Mutlak Allah kullarını görür Çok yüce ve çok büyük Allah'tan başka güç ve teşebbüs sahibi yoktur Hamd eksiksiz olarak Allah'a olsun. Salat ve Selam yaratılmışların en hayırlısı olan efendimize olsun ve onun eshabına ve ehl-i beyt üzerine olsun.

Allah'ım hamd etmek suretiyle hamd etmek sanadır. Himmetlerine şükür olsun. Cömertliğine ve ziyadeliğine şükür olsun. Sana bütün hamd edenlerle hamd ediyorum ve bana öğrettiğin bütün bilgilerden dolayı hamd ediyorum. Bütün bilemediğim ve ondan uzak olduğum bilgiler içinde sana hamdediyorum. Hicri 1328 yılının Cumad'el ula ayının 8. Günü (18 Mayıs 1910) Devrekani beldesi Seyyid Ahmet Hilmi İbn-i Muhammed El –Ankaravi Ahmet Hilmi Ankaravî ile ilgili bilgiler,Selim ŞENOL’un “Kınık köyü ve Hacı Ahmet Hilmi Ankaravî” isimli kitabından derlenmiştir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.