(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 03.02.2017 - 22:15, Güncelleme: 03.02.2017 - 22:15

Kızılcahamam Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

 

Kızılcahamam Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi 2017 yılı Şubat ayı belediye meclis toplantısı yapıldı.
Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Şubat ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 02 Şubat 2017 tarihinde Perşembe günü saat: 11.00’de, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oylandı.   G Ü N D E M                                 :                 1-  Yoklama ve Açılış,   2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,   3-  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. Maddesine göre “Vergi ve Harç Tarifeleri” ile yine aynı Kanun’un 97. Maddesine göre Belediyemize gelir getiren ücret tarifelerinin görüşülmesi, 3-Belediyemiz Meclisinin 03.01.2017 Tarih ve -4- Sayılı toplantısında; İlçemiz Akçay Mahallesi Halil ARSLAN Sokağında bulunan Park’a uygun bir isim belirlenmesine, 05.01.2017 Tarih ve 18 Sayılı toplantısında ise; Ad verilecek yerlerin tespitine dair çalış- maların devam ettirilmesi hususları “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,   4-Belediyemiz Meclisinin 03.01.2017 Tarih ve -3- Sayılı toplantısı ile 05.01.2017 Tarih ve -17- Sayılı toplantısında verilen önerge gereğince; İlçemizin 109 Mahallesinde bulunan ve ortaya çıkarılmamış kültür hazinelerini araştırmak üzere çalışmaların devam ettiril- mesi hususları “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konu- ya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi, 5-Belediyemiz Meclisinin 04.01.2017 Tarih ve -14- Sayılı toplantısında; Belediyemizin yapmış olduğu icraatları anlatmak, yapacağı projelerle ilgili bilgilendirmelerde bulunmak ve Belediyemizin yapabileceği çalışma ve projelerle ilgili gençlerin görüşlerini almak üzere “Gençlik Meclisi” kurulacağından, konuyla ilgili Yönetmelik hazırlamak üzere Komisyona sevk edildiğinden, “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun ve eki Gençlik Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi, 6-Belediyemiz Meclisinin 05.01.2017 Tarih ve -16- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahal- leye dönüşen Kızılcaköy, İnceğez, Demirciören, Doğanözü ve Mahkemeağacin Mahalle- lerinin eksikliklerinin tespiti için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 7-Belediyemiz Meclisinin 03.01.2017 Tarih ve -6- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılca- hamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 533 ada 4 parsel sayılı taşınmaz malları kapsa- yan alanda imar planında sehven Yeşil Alan olarak ayrılan alanın, Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygula- ma imar plan onaylanması hususu Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 8-Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve -20- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızıl- cahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 154 ada 520, 527, 526, 896, 895, 924 parsellerin bulunduğu imar adaları ile yine 154 ada 807 ve 687 parsellerin bulunduğu imar adalarını kapsayan alanlarda yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da teknik yönden incelenmek üzere Komis- yona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 9-% 99.99425 hissesi Belediyemize ait Kızılcahamam Jeotermal Tur.Sağ.Eğt.İnş.Sey. Tem.San.ve Tic.Anonim Şirketi Belediyemize verdiği 17.01.2017 Tarih ve 2017/011 Sa- yılı yazısı ile; Kızılcahamam Jeotermal Tur.Sağ.Eğt.İnş.Sey. Tem.San.ve Tic.Anonim Şirketinin sermayesini 05.01.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 17.000.000.- (Onyedimilyon) TL. olan sermayesini 21.000.000.-(Yirmibirmilyon) TL’ye çıkarılmasına, artırılan 4.000.000.- TL’nin ¼’ü tescil ve ilan tarihinden önce, geriye kalan tutarın ise 24 ay içerisinde ödeneceği şeklinde karar alındığı belirtildiğinden, konu- nun görüşülmesi, 10-Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde kain mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 386 ada 9 parsel sayılı 4.656 m2 miktarındaki taşınmaz mal ve üzerin- deki tesisin Belediyemizce öncelikle öğrenci yurdu yapılmak üzere, gençlik merkezi, sosyal tesis, kurs merkezi açılmak, otel vb. şekillerde kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanması ile kiralamaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek, protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, 11-İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kain 154 ada 1075 parsel sayılı 461.92 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 69.70 m2 Belediye hissesinin hissedar- larına satışının yapılması hususunun görüşülmesi, 12-Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Kızılcahamam Belediyesi 2017 yılı Şubat ayı belediye meclis toplantısı yapıldı.

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Şubat ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 02 Şubat 2017 tarihinde Perşembe günü saat: 11.00’de, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oylandı.

 

G Ü N D E M                                 :              

  1-  Yoklama ve Açılış,

  2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  3-  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. Maddesine göre “Vergi ve Harç Tarifeleri” ile yine aynı Kanun’un 97. Maddesine göre Belediyemize gelir getiren ücret tarifelerinin görüşülmesi,

3-Belediyemiz Meclisinin 03.01.2017 Tarih ve -4- Sayılı toplantısında; İlçemiz Akçay Mahallesi Halil ARSLAN Sokağında bulunan Park’a uygun bir isim belirlenmesine, 05.01.2017 Tarih ve 18 Sayılı toplantısında ise; Ad verilecek yerlerin tespitine dair çalış- maların devam ettirilmesi hususları “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,  

4-Belediyemiz Meclisinin 03.01.2017 Tarih ve -3- Sayılı toplantısı ile 05.01.2017 Tarih ve -17- Sayılı toplantısında verilen önerge gereğince; İlçemizin 109 Mahallesinde bulunan ve ortaya çıkarılmamış kültür hazinelerini araştırmak üzere çalışmaların devam ettiril- mesi hususları “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konu- ya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

5-Belediyemiz Meclisinin 04.01.2017 Tarih ve -14- Sayılı toplantısında; Belediyemizin yapmış olduğu icraatları anlatmak, yapacağı projelerle ilgili bilgilendirmelerde bulunmak ve Belediyemizin yapabileceği çalışma ve projelerle ilgili gençlerin görüşlerini almak üzere “Gençlik Meclisi” kurulacağından, konuyla ilgili Yönetmelik hazırlamak üzere Komisyona sevk edildiğinden, “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun ve eki Gençlik Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi,

6-Belediyemiz Meclisinin 05.01.2017 Tarih ve -16- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahal- leye dönüşen Kızılcaköy, İnceğez, Demirciören, Doğanözü ve Mahkemeağacin Mahalle- lerinin eksikliklerinin tespiti için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

7-Belediyemiz Meclisinin 03.01.2017 Tarih ve -6- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızılca- hamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 533 ada 4 parsel sayılı taşınmaz malları kapsa- yan alanda imar planında sehven Yeşil Alan olarak ayrılan alanın, Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Belediyemizce hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygula- ma imar plan onaylanması hususu Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

8-Belediyemiz Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve -20- Sayılı toplantısında; Ankara İli Kızıl- cahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 154 ada 520, 527, 526, 896, 895, 924 parsellerin bulunduğu imar adaları ile yine 154 ada 807 ve 687 parsellerin bulunduğu imar adalarını kapsayan alanlarda yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da teknik yönden incelenmek üzere Komis- yona sevk edildiğinden, konuya ilişkin “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

9-% 99.99425 hissesi Belediyemize ait Kızılcahamam Jeotermal Tur.Sağ.Eğt.İnş.Sey. Tem.San.ve Tic.Anonim Şirketi Belediyemize verdiği 17.01.2017 Tarih ve 2017/011 Sa- yılı yazısı ile; Kızılcahamam Jeotermal Tur.Sağ.Eğt.İnş.Sey. Tem.San.ve Tic.Anonim Şirketinin sermayesini 05.01.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 17.000.000.- (Onyedimilyon) TL. olan sermayesini 21.000.000.-(Yirmibirmilyon) TL’ye çıkarılmasına, artırılan 4.000.000.- TL’nin ¼’ü tescil ve ilan tarihinden önce, geriye kalan tutarın ise 24 ay içerisinde ödeneceği şeklinde karar alındığı belirtildiğinden, konu- nun görüşülmesi,

10-Ankara İli Kızılcahamam İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde kain mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 386 ada 9 parsel sayılı 4.656 m2 miktarındaki taşınmaz mal ve üzerin- deki tesisin Belediyemizce öncelikle öğrenci yurdu yapılmak üzere, gençlik merkezi, sosyal tesis, kurs merkezi açılmak, otel vb. şekillerde kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanması ile kiralamaya ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek, protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Muhittin GÜNEY’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

11-İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre veya yine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kain 154 ada 1075 parsel sayılı 461.92 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 69.70 m2 Belediye hissesinin hissedar- larına satışının yapılması hususunun görüşülmesi,

12-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.