(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 05.03.2014 - 00:08, Güncelleme: 05.03.2014 - 00:08

2009-2014 Dönemi son meclis toplantısı yapıldı

 

2009-2014 Dönemi son meclis toplantısı yapıldı

Bir dönem sona erdi Kızılcahamam Belediyesi\'nin 2009 - 2014 dönemi son meclis toplantısı olan Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Coşkun ÜNAL Başkanlığında 04.03.2014 Salı günü Saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki bulunan Meclis salonunda yapıldı.
Bir dönem sona erdi Kızılcahamam Belediyesi'nin 2009 - 2014 dönemi  son meclis toplantısı olan Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Coşkun ÜNAL Başkanlığında 04.03.2014 Salı günü  Saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki bulunan Meclis salonunda yapıldı. Meclis aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı ve son kez parmaklar havaya kaldırıldı.60. belediye meclis toplantısı aynı zamanda bir dönemin beş yılında son meclisi olarak hafızalarda yerini alırken, beş yıl görev yapan Ak Partili ve MHP li meclis üyelerinden hiçkimse yeni dönemde aday olmayarak beşinci yılın son meclisinde aşağıdaki gündemi görüşerek son kez parmaklarını havaya kaldırdılar. Kızılcahamamhaber ailesi olarak beş yıl boyunca kendilerini takip ettiğimiz meclis üyelerine teşekkür ediyor bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diliyoruz.    Gündeminde bulunan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.   G Ü N D E M                                 :                                                         1- Yoklama ve Açılış, 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 3- Orhan FİLİZ tarafından Belediyemize sunulan 19.12.2013 tarihli dilekçe ile; mülkiyeti Kı-          zılcahamam Belediyesine ait müsteciri bulunduğu İlçemiz Kızılcahamam Soğuksu Milli         Parkı içerisindeki 161 ada 6 parsel sayılı üzerinde Altınsu dolum tesisi ile ilgili olarak yeni        isale hattı yapılması ve mevcut isale hatlarının ise tamir ve tadil edilmesi için gerekli izin-       lerin alınması hususlarına ilişkin “Araştırma Komisyonu” tarafından tanzim edilecek Ek     raporun görüşülmesi, 4-  İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 497 ada 3 parsel sayılı imar planında         Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrılmış olan taşınmaz malın Hazır Beton Sant-      rali Alanı olarak kullanılması düşünüldüğünden yapılaşma şartlarında değişiklik yapılma-      dan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının açıklama kısmına Hazır Beton Santral Alanı      fonksiyonunun eklenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin      “İmar Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 5- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 142 ada 176 parsel sayılı taşınmaz mal     2/b alanında kaldığı için Belediyemiz imar planı dışında kalmakta idi. Ancak söz konusu     taşınmaz mal 15 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren     06.03.2013 kabul tarihli 6444 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi     ve Hazine adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine     Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım     Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair     Kanun kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2/b’den çıkarıldığı için mülkiyet sahibi     tarafından 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar     planına ilişkin “İmar Komisyonu” raporunun görüşülmesi,          6- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde kain 207 ada 1 ve 37       parsel sayılı taşınmaz mallar üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine iliş-       kin “İmar Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 7- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 531 ada 7 parsel sayılı taşınmaz mal       mevcut imar planında Bakım Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak ayrılmış olup, mevcutta da      Bakım Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu olarak faaliyet göstermektedir. Yapılaşma koşul-      ları emsal=0.50 Hmax=6.50’dir. Söz konusu alanda Bakım Akaryakıt İstasyonunda Kızıl-      cahamam Doğalgaz Şirketiyle yapılacak anlaşmaya istinaden sıvılaştırılmış ve sıkılaştırıl-      mış doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı satışları yapılması düşünüldüğünden, imar pla-      nında Akaryakıt İstasyonunun açıklamasına yapılaşma koşulları değiştirilmeden sıvılaştı-      rılmış doğalgaz (LNG) ve sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı      (LPG)  ibarelerinin eklenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatına dair      “İmar Komisyonu” raporunun görüşülmesi,   8- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 492 ada 11 ve 16 parsel sayılı taşınmaz       mallar üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin “İmar Komisyonu”       raporunun görüşülmesi,  9- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde 154 ada 544 parsel sayılı taşınmaz mal imar       planına göre yol içerisinde kaldığından dolayı 2942 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gere-      ğince kamulaştırılmasının görüşülmesi, 10- Belediye Meclisinin 07.01.2014 Tarih ve 12 Sayılı Kararı ile onaylanan; İlçemiz Kızılca-       hamam İsmetpaşa Mahallesinde Belediyemizce yapımına devam edilen dere ıslah çalış-       ması ve köprü çalışması ile termal su deposunun şeklinin düzenlenmesi nedeniyle 723 ada       ve 386 adalarda düzenlemeye ilişkin olarak yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve       1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına, 723 ada 1 parsel sahibi Muradiye Kültür       Vakfı tarafından askı süresi içerisinde talep edilen itirazın görüşülmesi, 11- İlçemiz Kızılcahamam Kemalpaşa Mahallesinde kain ekli krokide işaretli caddeye isim       verilmediğinden, söz konusu cadde üzerinde parselleri bulunan vatandaşlara kapı numa-       rası verilememektedir. Mağduriyetin önlenmesi için mevzu caddeye isim verilmesi husu-       sunun görüşülmesi, 12- İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kain ekli haritada gösterilen sokağın ismi       olmadığından, ruhsat işlemlerine konu olmamaktadır.  Mağduriyetin giderilmesi için söz       konusu sokağın, sokak isminin verilmesi hususunun görüşülmesi, 13- Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 26.02.2014 Tarih ve 287 Sayılı yazısında;       Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 289 ada park alanından, emniyet       mesafesi dahil 68 M2’lik alanın trafo yeri tahsisi ile tasdikli planının birer suretinin Şir-       kete gönderilmesi talep edildiğinden, söz konusu husususun görüşülmesi,   14- Dilek, Temenniler ve Kapanış.  
Bir dönem sona erdi Kızılcahamam Belediyesi\'nin 2009 - 2014 dönemi son meclis toplantısı olan Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Coşkun ÜNAL Başkanlığında 04.03.2014 Salı günü Saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki bulunan Meclis salonunda yapıldı.

Bir dönem sona erdi Kızılcahamam Belediyesi'nin 2009 - 2014 dönemi  son meclis toplantısı olan Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Coşkun ÜNAL Başkanlığında 04.03.2014 Salı günü  Saat: 10.00’da, Büyük Kaplıcanın arka kısmındaki bulunan Meclis salonunda yapıldı.

Meclis aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı ve son kez parmaklar havaya kaldırıldı.60. belediye meclis toplantısı aynı zamanda bir dönemin beş yılında son meclisi olarak hafızalarda yerini alırken, beş yıl görev yapan Ak Partili ve MHP li meclis üyelerinden hiçkimse yeni dönemde aday olmayarak beşinci yılın son meclisinde aşağıdaki gündemi görüşerek son kez parmaklarını havaya kaldırdılar.

Kızılcahamamhaber ailesi olarak beş yıl boyunca kendilerini takip ettiğimiz meclis üyelerine teşekkür ediyor bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diliyoruz.

 

 Gündeminde bulunan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

 

G Ü N D E M                                 :     

                                                  

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Orhan FİLİZ tarafından Belediyemize sunulan 19.12.2013 tarihli dilekçe ile; mülkiyeti Kı-     

    zılcahamam Belediyesine ait müsteciri bulunduğu İlçemiz Kızılcahamam Soğuksu Milli    

    Parkı içerisindeki 161 ada 6 parsel sayılı üzerinde Altınsu dolum tesisi ile ilgili olarak yeni   

    isale hattı yapılması ve mevcut isale hatlarının ise tamir ve tadil edilmesi için gerekli izin-  

    lerin alınması hususlarına ilişkin “Araştırma Komisyonu” tarafından tanzim edilecek Ek

    raporun görüşülmesi,

4-  İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 497 ada 3 parsel sayılı imar planında   

     Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrılmış olan taşınmaz malın Hazır Beton Sant-

     rali Alanı olarak kullanılması düşünüldüğünden yapılaşma şartlarında değişiklik yapılma-

     dan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının açıklama kısmına Hazır Beton Santral Alanı

     fonksiyonunun eklenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin

     “İmar Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

5- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 142 ada 176 parsel sayılı taşınmaz mal

    2/b alanında kaldığı için Belediyemiz imar planı dışında kalmakta idi. Ancak söz konusu

    taşınmaz mal 15 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

    06.03.2013 kabul tarihli 6444 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi

    ve Hazine adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine

    Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım

    Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair

    Kanun kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2/b’den çıkarıldığı için mülkiyet sahibi

    tarafından 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar

    planına ilişkin “İmar Komisyonu” raporunun görüşülmesi,        

 6- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde kain 207 ada 1 ve 37

      parsel sayılı taşınmaz mallar üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine iliş-

      kin “İmar Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

7- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 531 ada 7 parsel sayılı taşınmaz mal 

     mevcut imar planında Bakım Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak ayrılmış olup, mevcutta da

     Bakım Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu olarak faaliyet göstermektedir. Yapılaşma koşul-

     ları emsal=0.50 Hmax=6.50’dir. Söz konusu alanda Bakım Akaryakıt İstasyonunda Kızıl-

     cahamam Doğalgaz Şirketiyle yapılacak anlaşmaya istinaden sıvılaştırılmış ve sıkılaştırıl-

     mış doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı satışları yapılması düşünüldüğünden, imar pla-

     nında Akaryakıt İstasyonunun açıklamasına yapılaşma koşulları değiştirilmeden sıvılaştı-

     rılmış doğalgaz (LNG) ve sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı

     (LPG)  ibarelerinin eklenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatına dair

     “İmar Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

  8- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 492 ada 11 ve 16 parsel sayılı taşınmaz

      mallar üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin “İmar Komisyonu”

      raporunun görüşülmesi,

 9- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde 154 ada 544 parsel sayılı taşınmaz mal imar

      planına göre yol içerisinde kaldığından dolayı 2942 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gere-

     ğince kamulaştırılmasının görüşülmesi,

10- Belediye Meclisinin 07.01.2014 Tarih ve 12 Sayılı Kararı ile onaylanan; İlçemiz Kızılca-

      hamam İsmetpaşa Mahallesinde Belediyemizce yapımına devam edilen dere ıslah çalış-

      ması ve köprü çalışması ile termal su deposunun şeklinin düzenlenmesi nedeniyle 723 ada

      ve 386 adalarda düzenlemeye ilişkin olarak yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve

      1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına, 723 ada 1 parsel sahibi Muradiye Kültür

      Vakfı tarafından askı süresi içerisinde talep edilen itirazın görüşülmesi,

11- İlçemiz Kızılcahamam Kemalpaşa Mahallesinde kain ekli krokide işaretli caddeye isim

      verilmediğinden, söz konusu cadde üzerinde parselleri bulunan vatandaşlara kapı numa-

      rası verilememektedir. Mağduriyetin önlenmesi için mevzu caddeye isim verilmesi husu-

      sunun görüşülmesi,

12- İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kain ekli haritada gösterilen sokağın ismi

      olmadığından, ruhsat işlemlerine konu olmamaktadır.  Mağduriyetin giderilmesi için söz

      konusu sokağın, sokak isminin verilmesi hususunun görüşülmesi,

13- Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 26.02.2014 Tarih ve 287 Sayılı yazısında;

      Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 289 ada park alanından, emniyet

      mesafesi dahil 68 M2’lik alanın trafo yeri tahsisi ile tasdikli planının birer suretinin Şir-

      kete gönderilmesi talep edildiğinden, söz konusu husususun görüşülmesi,  

14- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.