TワRKンYE誰ンN ADRESン (V)
Av.Murat SUCU
[email protected]
.

TÜRKンYE’NンN ADRESン (V)

Türkiye’nin adresini aryoruz. Nerede aryoruz? Niçin Aryoruz? Koca Türkiye’nin adrese mi ihtiyac var? Koca Türkiye nerede kaybedilmi? ンçinde olduun bir yerin adresini kaybetsen ne olur? Hem içinde olup hem nerede olduunu bilmemek nasl bir tuhaflk?

Türkiye’nin adresini, mahlukatn, varoluun, dünyann, zamann, tarihin, sistemin, DÜNYA SンSTEMンNンN.. içinde aryoruz..

Niçin? Çünkü bu bizim kendi kimliimizle, kendi kendilik bilincimizle, kendi hayatiyetimiz, varoluumuzla kaynak. Çünkü Türkiye bizi bir yere götürüyor, çünkü biz Türkiye’yi bir yere götürüyoruz. Bizim Türkiye’miz bir yere götürülüyor. Yaayp, görüp, bamza gelenlerden, bir eylerin yanl olduunu fark ettik, anladk, hissettik. Bir eyler sahiden yanl m, yanlsa niçin yanl, bu iin dorusu ne? Yanllk, çokluktur saymakla bitmez. Muhayyel bir yanllk aray bizi bitip tükenmez bir uraa sürükler. Her eyin yanl olduu bir zeminde yanllkla savatan önce, doruyu berraklatrmak gerekir.

Dedik ki “Türkiye Lozan antlamasndan itibaren Dünya Sisteminin varln kabul ettii, varlna tahammül ettii bir devlettir.”

Öncesinde, ta iin balangcnda Dünya Sistemi Türk kartl üzerine kurulmutu. Avrupal sömürgeciler 3-5 gemiyle, okyanuslar aarak, aylarca denizin frtnann ortasnda mücadele ederek bir ülkeyi bir ktay igale çkyor, ama bunlar yaparken Balkanlarda, Akdeniz’de, Karadeniz’de, Kzldeniz’de, Kuzey Afrika’da, Ortadou’da Türk’ün karsna çkamyordu. Türk’e bulamadan, Türk’ün etrafndan dolanarak, dünyann kendine göre zayf bölgelerinde bir hükümranlk alan oluturdu. Yenidünyalardan tedarik ettii güç ve zenginlikle, dönüp yan bandaki Türk’e kafa tutmaya balad.  

ンnsann dünya hayat bir mücadeledir. Bu mücadeleyi, bir halefiyet ilikisi sonunda verilmi, maruz kalnm, bulunmu tarihsel bir birikim/kalnt ile yapt gibi, kendi güncel gayret ve kazancyla da yapar. Zaman, hayat, deiim demektir. ンnsanlar, diller, kültürler, kyafetler, köleler ve hükümranlar hep deiir durur. (Biz en fazla tarihte tespit edebildiimiz, hayatmzda tecrübe edebildiimiz olaylara bakarak bu deiimi anlamaya, yorumlamaya çalrz. Elden geldiince sebep sonuç ilikilerini, sosyal, ekonomik, siyasi deiimin kurallarn tespit etmeye çalrz. Bu biraz varolusal mecburiyet, biraz haddini bilmez ukalalk arasnda laf kalabal üretmektir. Benim yapmaya çaltm da bir nebze bu. Ama o kadar yalan, dolan, sanalla çevrilmi, gerçekliin o kadar ters yüz edilip ÖRTÜLDÜミÜ bir zamanda yayoruz ki, neyi neresinden düzelteceimizi bilemiyoruz.)

Biz Eski dünyann, insanlk tarihinin merkezi, efsanelerin, dinlerin, bilginin, sanatn kayna topraklar üzerinde hükümranlk icra ederken onlar bilinen dünyann kysnda baka bir varlk mücadelesi verdiler. Bu mücadele 1500’lerden balayarak ürün, verim vermeye balyor. Zaman içinde günümüzde bütün dünyay kapsayan bir sistem/mekanizma haline geliyor.

Osmanl sadece bir askeri-siyasi varlk deil, soysal, ekonomik, dini, kültürel bir alt yapdan güç alan bir sistem, bir düzen, bir nizam. Bu düzen, Afrika’y, Amerikalar, Dou Asya Pasifik havzasn sömürgeletiren Avrupa Merkezli güçlere kar yüzyllarca direnme gücünü gösterebilen bir düzen. 19. Yüzyl bandan itibaren Osmanl Düzeninde Modernleme zorunluluu en yüksek seviyede kabul ediliyor. Osmanlnn Uzun 19 Yüzyl Modernleme çabalar, bunun sonuçlar ve sorunlar ile geçer. D ilikiler açsndan Osmanl yeni ortaya çkan güçler arasndaki güç mücadelesinden faydalanmaya çalr. Bu uzun bir geri çekilmedir.

Kapitalist Dünya Sistemin Hegemon gücü ンngilizler (Birleik Krallk) karsnda Orta Dünya diyebileceimiz Dou Avrupa’dan Uzak Douya kadar uzanan corafyann savunmas genileme ve modernleme çabasndaki taze Rus gücüne ve Balkanlardan Kafkaslara, Anadolu’dan Kuzey Afrika Arabistan’dan ンran’a kadar bölgenin savunmas da eskimi Osmanl gücüne düer. Corafya kaderdir. Herkes kendi corafyasnda varolu mücadelesi vermek zorundadr. 19. Yüzyln son çeyreinde Alman Birliinin salanarak, Alman gücünün ortaya çkmas, Kara Avrupa’snda Almanca merkezli bir küresel hegemonya iddiasnn ortaya çkmas, orta dünyada Osmanl için bir müttefik seçenei ortaya çkarm, Osmanlnn gözettii Rus-ンngiliz dengesini veya tahterevallisini bozmutur. Alman genileme potansiyeli karsnda ンngiliz, Fransz, Rus taktik ittifak kurulmu, bu ittifakn ganimeti olarak da Osmanl corafyasn paylama anlamalar yaplmtr. 

Bu bizi,  Eski Dünyay, 1. Dünya savana sürükler. 1. Dünya Sava ve sonuçlarn ve bizi ンstiklal Savana ve nihayetinde Lozan antlamasna götüren süreci doru yorumlamak için Dünya Sistemin o günlerdeki genel durumu hakknda sonraki yazda fikretmeye çalalm.. 25.05.2018

26-05-2018 01:18
YORUMLAR
Henz Yorum Yok !
Dier Yazlar
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE ンLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

ANKET

YENン HUKワMETン HANGン PARTンLER KURMALI

Tm Anketleri Grmek ve Oy Kullanmak ン輅n Tklayn