Kızılcahamam'da yapılan anket sonuçları
Prof.Dr.Ali ACAR
[email protected]
.

YAŞAMA HAKKI KENTLİLERİN HAKLARI

Prof.Dr.Ali Acar

Yaşama hakkı en temel hak olduğuna göre, belli bir nüfus yoğunluğuna erişmiş insan topluluklarının yaşama hakkına bağlı sağlık, konut, su, enerji, yol, güvenlik, eğlence ve boş zaman değerlendirme gibi haklarının bulunması, kent dolayısıyla elde edilmiş hakları göstermektedir. Dolayısıyla kentte, sanayi ve hizmet sektörü bulunmalı, fiziki altyapısı belli bir seviyede olmalı, evrensel değerler yaşanıyor olmalı, eğitim seviyesi yüksek olmalı, düzenleme ve denetleme kurumları yer almalı ve ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar karşılanabilir olmalıdır.

Dolayısıyla burada yer alan haklar, kentli haklarının ana başlıklarını içermekte ve olması gereken geniş bir çerçevede hedeflenen istek ve temennileri de kapsadığından kentli haklarının üst çerçevesini oluşturmaktadır. Mevzuatımızda Yer Alan Kentli Hakları 1. Sağlıklı ve Dengeli Çevrede Yaşama Hakkı Kentli haklarının en başta ve en geniş kısmını, yaşama hakkının kente bakan yönü olan sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı oluşturmaktadır. Çünkü kentleşme sosyolojik bir olaydır ve kent halkının kente uyumu, kentin tabii çevresiyle bütünleşmesiyle tamamlanır . Bu açıdan çevre kavramının içine sosyal ve kültürel çevrede girmektedir. Günümüzde Türkiye nüfusunun % 80’ine yakını kentlerde yaşamaktadır. Hızlı göçün yarattığı bu durum, kentlerin fiziki olarak da çevresinin değişimine yol açmaktadır. Bu sebeple mevzuata giren bu hakkın kapsamı da geniş tutulmuştur. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı kapsamında yer alan hakların çoğunluğu kentli hakları olarak yerel siyaseti ilgilendirmektedir. 1982 Anayasası’nın “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlığı ile 56. maddesinde düzenlenen çevre hakkı, anayasanın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde yer almıştır. Bu madde; “herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmünü getirerek çevre hakkına geniş bir çerçeve çizmiştir. Bu maddeye göre çevre hakkının korunmasında hem devlete (yerel yönetimler dahil) hem de vatandaşlara görev düştüğü belirtilmektedir. Anayasada yer alan kentli haklarının ilkini çevre hakkı olarak belirtmiş olsak da aslında burada yer alan ilk kentli hakkı yaşama hakkıdır. Çünkü insanın yaşaması için hava, su ve mekana ihtiyacı vardır. Hava, su ve toprak çevre olarak adlandırıldığında insanın en temel hakkı da sağlıklı çevrede yaşama hakkı olmaktadır. Dolayısıyla bu hakkın kapsamı çok geniştir.

2. Güvenlik Hakkı Güvenlik, yaşama hakkının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu açıdan güvenliğin sağlanması bir kentin kent özelliği kazanması için olmazsa olmazıdır. İnsanları toplu halde yaşamaya iten nedenlerin başında güvenlik ihtiyacı gelmektedir. Kentlere doğru yaşanan hızlı göç hareketleri, kentlerde sosyal kontrolde zorlukların yaşanmasına yol açmıştır. Kente ve kentlilere karşı işlenen suçlarda meydana gelen artışlar bunun göstergesidir. Her ne kadar güvenliğin sağlanması görevi, öncelikle merkezi yönetimin olsa da zabıta hizmetleri belediyelerin görevleri arasında yer aldığından, kentte yaşayan insanların yerel yönetimlerden de bir takım korunma isteme yöntemleri bulunmakta ve güvenlik hakkı da bir kentli hakkı olmaktadır. Planlı kentleşme, fiziksel ortamların düzene sokulması ve merkezi yönetimle koordinasyonun sağlanmasıyla mümkün olmakta, bu da kent güvenliğinin kapsamını oluşturmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde yer aldığı gibi anayasamızın 19. maddesinde güvenlik hakkı “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı” olarak yer almıştır. Burada güvenlik ve özgürlüğü, birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmek gerekir.

3. Konut hakkı Konut hakkının çevre hakkıyla yakından ilişkisi vardır. Kısacası birbirinin içine girmiş haklar şeklinde ifade edilmesinde bir mahsur yoktur. Konut hakkını düzenleyen Anayasa’nın 57. maddesi, devlete, kentlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir plânlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alma ve toplu konut teşebbüslerini destekleme görevini vermiştir. Bilindiği üzere kentsel toprakların plansız kullanımı, çevre sorunlarını artıran nedenlerdendir. Gelişmekte olan ülkelerde kentler, genellikle endüstrileşme, kentleşme sorunları ve bunların getirdiği nüfus yoğunluğu, hava, su ve toprak kirlilikleri ile plânsız olarak gelişmektedir

4. Kent Kültürünün Korunması ve Geliştirilmesi Hakkı Kent kavramının özellikle sosyolojik temele dayandığını belirtmiştik. Kentleşme hızlı bir sosyolojik değişime yol açmaktadır. Hızlı değişen ortamda kent kültürünün korunması en önemli sorunların başında gelmektedir. Öyle ki hızlı kentleşme, kültür boşluğu oluşturmakta ve bu kültür şoku ile mevcut kent kültürünü kavrayamama sorunu yaşanmaktadır. Kültür hakkı ile kişilerin kültürlerini serbestçe ifade edebilmelerini ve devletin de kültürler arası fark oluşturmamasını kastederiz. . Kentte yaşayan tüm bireylerin kendilerini o kente ait hissetmeleri, kent kültürünün en önemli parçasıdır.

K.Hamamda hala beklenen konuma ve modern kent yapısına gelememiştir. İnşaallah gelecektir.

Ülke genelinde olduğu gibi yerel seçimlerde de adaylar ve onların yapacağı hizmetler öne çıkmaktadır. K.Hamam da Mevcut belediye Başkanının hizmetlerine ilişkin bu bölgede yaşayanların memnuniyet sonuçları önemli yer tutmaktadır. (Bu ön araştırma K.Hamam da Ağustos ayında yapılmıştır.)

Tablo: Geçimlerinden memnun olup olmama durumu

Memnun :………………………………………………………………..40

Az Memnun: ……………………………………………………………33

Memnun Deği:…………………………………………………………..21

Cevap Yok:………………………………………………………………6

Toplam:…………………………………………………………………..100

Kızılcahamam’da yaşayanların bu durum aslında toplumun, özellikle sosyo-ekonomik seviyeleri düşük kesimleri ve mağdurları içeren büyük bir kesiminin temel meselesine işaret etmektedir. Toplumun bireyleri “geçinebilmek ” asgari geçim standartları çerçevesinde bir yaşam istemektedirler. bunun bir tür “iş alanlarının açılması ve yatırımların artırılması adı” altında olmasını arzulamaktadırlar

Tablo: Hizmetlerden memnun olma durumu

İyi :………..…………………………………………………………….. 34,5

Orta: …………….………………………………………………………18,5

Zayıf :…………………………………………………………………….34,5

Diğer :…………………………………………………………………….13

Toplam:…………………………………………………………………..100

Araştırmaya katılanların %34,5’ine göre belediye hizmetlerinden iyi derecede memnun olduğu görülmektedir. Bununla birlikte her bölgeye hizmetler eşit şekilde sunulmalıdır; % 34,5’i belediye hizmetlerini yeterli düzeyde halkın ifadesiyle elediye hizmetlerinin yetrli olmadığını,dolayısıyla belediye hizmetlerini zayıf görmektedir. Buna göre araştırmaya katılanların %5' i belediye hizmetlerinden genel olarak memnun olduğu görüşüne katılmaktadır.

Bu orana bakılsığında hizmetlerde etkinlik ve yerel halka sosyal faydası talep edilmektedir.

 

Tablo:2014 de Yapılcak Belediye Başkanında bulunması gereken özellikler

Dürüst Tutarlı ve Adil :………………………………………………………………..30

Girişimci ve Yatırımcı olmalı………………………………………………………..33

İnsan Hakla Saygılı : ………………………………………………………………….27

Şeffaf ve anlayışlı : ……………………………………………………………………33

Halkla İç içe : ……………………………………………………………………… …37

Değerlere Saygılı : ……………………………………………………………………..37

Cevap Vermeyen : ……………………………………………………………………...4

 

“Sizce Belediye başkanında bulunması gereken özellikler arasında hangisi daha çok daha çok vurgulanmalıdır.” sorusunda görüşülen kişiler “adalet, eşitlik, seçenekleri birinci sırada gelmektedir..En yüksek vurgu olarak

1değerlere saygılı "halkla içi içe ve “haksızlığa karşı adil olma ve dürüst olma ” arıca “yönetim ve hizmetlerde şeffaflık ve halkı karşı anlayışlı olma”önemli yer tutmaktadır.

Bu sosyal surveyde elde edilen ve genel kitlenin niteliği hakkında bir fikir veren bu bulgular kısaca bir ön pilot çalışmasıdır.

Yapılan araştırmada halkın yerel idareden beklentileri arasında somut politikaların ve gerçek politikaların uygulama isteği ile eleman alımlarında objektif kriterlerin önplana alınma isteği ortaya çıkmaktadır. Gerçek politikalar uygulanır ve önemli projeler uygulanırsa K.hamam daha iyi bir konuma gelecektir. Belediye başkanı kim seçilirse seçilsin önemli olan kaliteli ve yararlı hizmetlerin sunulmasıdır,  Kızılcahamam a hizmet etmek bir ayrıcalıktır.

29-11-2013 02:02
YORUMLAR
 • şahin akça   05-12-2013 19:57

  Hocanın 2007 seçimlerinde ve 2010 daki Anayasa değişikliğine ilişkin anket sonuçları tam isabet sağlayarak samanyolu ve samanyolu haber TV sinde Canlı olarak sunmuştur.Hoca nın anketlerini izleyin bir de seçimlerden sonra k, sonuçlarla karşılaştırın.Havanda bilim okumayın lütfen

  0

  0

 • razi   05-12-2013 19:53

  Hocanın hizmet için aday adayı olduğu belli iken hocanın sözünü hatırlamak gerekir. Allah kime hizmet etmeyi nasip ettiyse o kişi olsun hocanın illa ki ben ben diye benlik (benlik şeytanın eseridir)gütmüyor.Siz hocanın Konya da okuyan K.hamamlı öğrencilere yardımcı olduğunu biliyor musunuz Nereden bileceksiniz. Zavallı meşhur şair in şiiri de Mevlana nın güzel sözlerinin direğeni bile olamaz.Onun yanısıra ağzı sütten yanmış ta kandıra yoğurdunu üfleyerek servis etmeye de gerek yok

  0

  0

 • Nedimali   05-12-2013 19:47

  İnşaallah maşallaha devam a cevap siz üniversiteye devam dediğiniz için devam eilmeyeceği aşikar biraz haddinize düşmedi ama siz de

  0

  0

 • Kandıralı   03-12-2013 21:37

  Değişik versiyonlu iki yorum sayın hocayı çok güzel özetlemiş. Teşekkürler arkadaşlar

  0

  0

 • İşaallah Maşaallah   30-11-2013 11:52

  Hocam biz 2004 ve 2009 seçimlerinde nasıl bir belediye başkanı istediğimizi ve en garantili anket yaptığımızı gösterdik. Kusura bakmayınız ama siyasi getiri amaçlı açıklamanız Fakülte öğrencilerine verilen ders notları gibi. Aynı zamanda bürokrat belediye başkanı anlayışının teminatı gibi. Sayın Hocam biz bürokrat başkanlardan çok çektik bu dönem akp K.H Adayı Yılmaz Özbek siz Üniversiteye devam

  0

  0

 • Mechul şair   29-11-2013 13:13

  Kızılcahamamda Sonbahar Sisli bir sonbahar sabahıydı Çisil çisil yağmur yağarken Üşümüş yaprakların üstüne Ardından gelen kışı haber verircesine Geçen yılda aynısıydı oysaki önceki yılda Düşen her yaprakla bir gün daha bitiyordu Giden her yıl ile bir yıl daha ömürden Ve bir daha asla gelmezcesine Tel tel ak düşmüştü saçıma Oysa daha yeni girmiştim otuz yaşıma Mevsimler gibi aceleciydi sanki Biri diğerini kovalarcasına Yine bir kış mevsimi gelecekti Bembeyaz karlar yağacaktı Ellerim yine üşüyecekti Ve ben her zamanki gibi Üşümüş ellerimi cebime saklayıp Kimseler tutmasın diye sanki Bekleyecektim öylece seni ararcasına Ve yine Kızılcahamamda bir sonbahar Yine yapraklar dökülmüş ıslak kaldırımlara Kavak ağacındaki son yaprak Sanki daha kışa var dercesine inatçı Rüzgar ile adeta savaşıyor Düşmemeye bir o kadar kararlı Oysa ki soğuğun acizliğinde Dayanamayıp o da düşecekti Bir başka bahara kalan umutlarımla birlikte.

  0

  0

 • neyin anketi   29-11-2013 09:00

  neyin anketi

  0

  0

Diğer Yazıları
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

ANKET

YENİ HUKÜMETİ HANGİ PARTİLER KURMALI

Tüm Anketleri Görmek ve Oy Kullanmak İçin Tıklayın