İhale İlanları (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 14.11.2009 - 23:00, Güncelleme: 14.11.2009 - 23:00

Bulak köyü isale hattı ihalesi yapılıyor.

 

Bulak köyü isale hattı ihalesi yapılıyor.

Kızılcahamam köylere hizmet götürme birliği tarafından bulak köyünde yapılacak isale hattı için yapılacak olan ihale
KIZILCAHAMAM KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN                                                                     İ L A N 1-İDARENİN a)ADI                                                  : K.Hamam Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı b)ADRESİ                                           : İlçe Özel İdare Müdürlüğü                                                                 Hükümet konağı alt katı K.HAMAM c)TELEFON NUMARASI                  : 736 10 76 d)FAKS NUMARASI                          : 736 07 27 2-İHALENİN ADI,NİTELİĞİ,TÜRÜ MİKTARI İlçemiz Bulak köyü isale hattında 2000m. Q63/10 atü HDPE ve 3 adet rögar inşaatı, beton zarf 1150m. , 1150m. 5’lik (125 mm. Et kalınlığı 3,65 mm. çelik boru içerisinden 63/10 atü HDPE boru geçirilmesi) inşaatı yapım işi. 3-İŞİN SÜRESİ                                   :İşin süresi 45 takvim günüdür. 4-İHALE YERİ: Kaymakamlık toplantı odası KIZILCAHAMAM 5-UYGULANACAK İHALE USULÜ KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER a)İHALE USULÜ : Açık ihale usulü.(Birlik İhale Yönetmeliğinin 39.ncu maddesi ) b)KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. 1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 4-İhaleye katılacak firmalar Ticaret Odası Sicil Kayıt sureti sunacaklardır. 5-İhale dokümanı istekliler tarafından İlçe Özel İdare Müdürlüğü makam odasında mesai saatleri içerisinde görülebilir. İstekliler ihale dokümanı satın alma zorunda olup, doküman bedeli olan 250,00 TL’yi Birlik Saymanlığına yatıracaklardır. Doküman bedelini yatırmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 6- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 7-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.ve 12.nci maddelerindeki engellerden birisine sahip olmamak. 8-İhale K.Hamam Kaymakamlık toplandı Odasında açık ihale usulü ile Birlik Encümeni huzurunda 18.11.2009 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacaktır. İhaleye katılacak istekliler, tekliflerini en geç 18.11.2009 Çarşamba günü saat 13.45’e kadar K.Hamam Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Saymanlığına elden teslim edebileceklerdir. 9-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 10-Süresi içerisinde yapım işini sözleşmeye bağlamayan yüklenicinin geçici teminatı birlik bütçesine irad kaydedilecektir. 11-Belirlenen gün ve saatte idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 12-Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir. 13-Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra ön görülen sürede sözleşmede belirtilen taahhütleri yerine getirerek işi bitirmek zorundadır, ödemeler işin bitimine müteakip teknik elamanlarca hazırlanan hak ediş raporu ve muhtarlıkça düzenlenecek tutanaktan sonra yapılacaktır. 14-Teklif mektupları ekinde teklif edecekleri bedel oranında emsal iş bitirme belgesi ibraz edeceklerdir, ibraz etmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 15-İş alt yükleniciye yaptırılamaz. 16 -İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair taahhütname belgesi ibraz edilecektir. 17-Bu ihale Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine tabidir.  İlanen duyurulur.                                                                                    Bilal ÇELİK                                                                                                                  Kaymakam Birlik Başkanı
Kızılcahamam köylere hizmet götürme birliği tarafından bulak köyünde yapılacak isale hattı için yapılacak olan ihale

KIZILCAHAMAM KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

                                                                    İ L A N

1-İDARENİN

a)ADI                                                  : K.Hamam Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b)ADRESİ                                           : İlçe Özel İdare Müdürlüğü 

                                                               Hükümet konağı alt katı K.HAMAM

c)TELEFON NUMARASI                  : 736 10 76

d)FAKS NUMARASI                          : 736 07 27

2-İHALENİN ADI,NİTELİĞİ,TÜRÜ MİKTARI

İlçemiz Bulak köyü isale hattında 2000m. Q63/10 atü HDPE ve 3 adet rögar inşaatı, beton zarf 1150m. , 1150m. 5’lik (125 mm. Et kalınlığı 3,65 mm. çelik boru içerisinden 63/10 atü HDPE boru geçirilmesi) inşaatı yapım işi.

3-İŞİN SÜRESİ                                   :İşin süresi 45 takvim günüdür.

4-İHALE YERİ: Kaymakamlık toplantı odası KIZILCAHAMAM

5-UYGULANACAK İHALE USULÜ KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

a)İHALE USULÜ : Açık ihale usulü.(Birlik İhale Yönetmeliğinin 39.ncu maddesi )

b)KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4-İhaleye katılacak firmalar Ticaret Odası Sicil Kayıt sureti sunacaklardır.

5-İhale dokümanı istekliler tarafından İlçe Özel İdare Müdürlüğü makam odasında mesai saatleri içerisinde görülebilir. İstekliler ihale dokümanı satın alma zorunda olup, doküman bedeli olan 250,00 TL’yi Birlik Saymanlığına yatıracaklardır. Doküman bedelini yatırmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

7-Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.ve 12.nci maddelerindeki engellerden birisine sahip olmamak.

8-İhale K.Hamam Kaymakamlık toplandı Odasında açık ihale usulü ile Birlik Encümeni huzurunda 18.11.2009 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacaktır. İhaleye katılacak istekliler, tekliflerini en geç 18.11.2009 Çarşamba günü saat 13.45’e kadar K.Hamam Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Saymanlığına elden teslim edebileceklerdir.

9-İstekliler teklif ettikleri bedelin % ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10-Süresi içerisinde yapım işini sözleşmeye bağlamayan yüklenicinin geçici teminatı birlik bütçesine irad kaydedilecektir.

11-Belirlenen gün ve saatte idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12-Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

13-Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra ön görülen sürede sözleşmede belirtilen taahhütleri yerine getirerek işi bitirmek zorundadır, ödemeler işin bitimine müteakip teknik elamanlarca hazırlanan hak ediş raporu ve muhtarlıkça düzenlenecek tutanaktan sonra yapılacaktır.

14-Teklif mektupları ekinde teklif edecekleri bedel oranında emsal iş bitirme belgesi ibraz edeceklerdir, ibraz etmeyenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15-İş alt yükleniciye yaptırılamaz.

16 -İhale konusu işin yapılacağı yerin görüldüğüne dair taahhütname belgesi ibraz edilecektir.

17-Bu ihale Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğine tabidir.

 İlanen duyurulur.

                                                                                   Bilal ÇELİK                                                                                                                  Kaymakam Birlik Başkanı

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.